Vedtægter

Vedtægter

Stk. 1: Foreningens navn er: Skyggedalen

Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Thisted kommune

Stk. 1: Foreningen har til formål, at drive folkeoplysende arbejde ved udbredelse af kendskabet til rollespil, samt nært beslægtede aktiviteter for at forbedre rollespilskulturens vilkår i Thy og omegn.

Stk. 2: Derudover skal foreningen arbejde for at give børn og unge mulighed for kammeratlig samvær i deres fritid, så medlemmerne med udgangspunkt i rollespillet udvikle sig til kreative og sociale individer, som gennem samarbejde tager initiativ og udviser ansvarsfølelse. Dette ved at udvikle deres interesse for den danske kulturarv og give dem en forståelse for andre mennesker og kulturer og derved styrke deres empati, refleksion og indlevelse.

Stk. 3: Samtidigt skal foreningen gennem rollespil være med til, at styrke børn og unges evne og lyst til at deltage i det forpligtende fællesskab og dermed tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Foreningen vil opnå dette ved, at lave alsidig rollespil for børn og unge – såvel af alder som af sind som skal understøtte og udforske kreativitet, udfordre eksisterende virkelighedsopfattelse og udvikle nye politiske og kunstneriske udtryksformer.

Stk. 1: Som medlem optages enhver interesseret, der indbetaler det på generalforsamlingens 
fastsatte kontingent og dokumentation og som er villig til at overholde foreningens vedtægter og politikker.

Stk. 2: Kontingentsatsen for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. 
De nye satser vil blive oplyst på hjemmesiden inden først kommende arrangement.

Stk. 3: Medlemskaber er gældende et kalenderår ad gangen og opnås ved betaling af kontingent for det indeværende år.

Stk. 3.1 Medlemskabet er gyldigt indtil man melder sig ud ved skriftligt notifikation til bestyrelsen eller denne melder en ud på baggrund af manglende kontingentindbetaling.

Stk. 4: Et medlem kan ekskluderes, hvis vedkommende har handle i uret mod foreningen eller dennes interesser, repræsenteret foreningen negativt eller begået ulovligheder i forbindelse med foreningens virke.
Derudover kan bestyrelsen på et hvert bestyrelsesmøde, med en skriftlig begrundelse, ekskludere et medlem fra foreningen eller et aktivitetsområde, hvis bestyrelsen begrundelse vedtages med et kvalificeret flertal.

Stk. 4.1: Forinden bestyrelsen træffer sin beslutning, har medlemmet ret til at blive hørt.

Stk. 4.2: Eksklusionen skal meddeles medlemmet skriftligt og kan af medlemmet kræves prøvet på den næste generalforsamling. Medlemmet er dog ekskluderet indtil afholdelsen af denne, og der vil ikke blive refunderet indbetalt kontingent.

Stk. 4.3: Eksklusionen kan omstødes af en enstemmig bestyrelse eller på generalforsamlingen med 2/3 flertal.

Stk. 4.4: Tidligere ekskluderede medlemmer kan ikke genindmeldes i foreningen, med mindre eksklusionen omstødes jf. §3, stk. 4, nr. 3. Dette gælder også personen der har økonomisk udestående med foreningen.

Stk. 5: Som medlem af Foreningen, er man automatisk medlem af Landsforeningen Bifrost.

Stk. 5.1: Den af den ordinære generalforsamling valgte repræsentant forventes at deltage i landsforeningens generalforsamling og har ansvar for at samle op til 4 delegerede til at deltage i landsforeningens generalforsamling så vidt muligt.

Stk. 5.2: Den af den ordinære generalforsamling valgte repræsentant forbliver delegerede til samtlige generalforsamlinger landsforeningen måtte afvikle indtil foreningens næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5.3: Foreningen dækker alle refunder bare omkostninger for de op til 4 delegeredes deltagelse i landsforeningens generalforsamling. Den af den ordinære generalforsamling valgte repræsentant har ansvar for at udfylde og indsende de nødvendige dokumentationer i forhold til refundering.

Stk. 1: Foreningen er partipolitisk og religiøst uafhængigtog baseret så vidt muligt på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Dog tilsigtes det at folk holdes udgiftsneutrale jf. §8 stk. 6.

Stk. 2: Foreningen har følgende organer:
1. Generalforsamlingen
2. Bestyrelsen
3. Udvalg

Stk. 3: Foreningssammenlægning mellem Foreningen og en anden forening inklusiv; hjemmeside, fora og andre aktiver, skal godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4: Medlemmer forpligter sig til at holde foreningens kasserer opdateret med korrekte og gældende kontaktoplysninger, og holde sig selv orienteret omkring foreningens aktiviteter (så som møder, arrangementer mm.) via foreningens hjemmeside.

Stk. 1:    Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2:  Den ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets første kvartal, det
bestræbes at den afholdes i 3. weekend i februar.

Stk. 2.1: Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse skal varsles mindst 4 uger før, med annoncering på hjemmesiden og via eventuelt andre medier.

Stk. 2.2: Møde – og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der er medlemmer det indeværende kalenderår. Bestyrelsen kan give dispensation til at der kan deltages via virtuelle medier ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2.3: Ikke medlemmer, kan deltage ved generalforsamlingen og har taleret, dog er disse ikke stemmeberettigede.

Stk. 2.4: Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 3:    Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere jf. §5, stk. 3, nr. 1 og 2.
 • Godkendelse af mødets gyldighed.
 • Årsberetning af formanden/kvinden fremlægges.
 • Regnskabsgennemgang samt en opdateret økonomisk status pr. seneste afsluttede måned, af kassereren til godkendelse af generalforsamlingen.
 • Fremlæggelse af budget forslag og fastsættelse af kontingent for det kommende kalender år, til godkendelse af generalforsamlingen.
 • Indkommende forslag behandles.
 • forslag og henstillinger til det kommende år fra generalforsamlingen.
 • Valg af Formand og Kassere jf. § 5
 • Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter jf. § 5
 • Valg af inter revisor jf. §5 stk. 6 og §8 stk. 4, nr. 1 og 2.
 • Valg af Landsforenings repræsentant jf. §3 stk. 5

Stk. 3.1: Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der ikke må være et medlem af bestyrelsen.

Stk. 3.2: Stemmetællere må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4:    Forslag der ønskes behandlet til den ordinære generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uge før afholdelse af generalforsamlingen.

 Stk. 4.1: Regnskab, budget- og indkommende forslag, skal være tilgængelige for medlemmerne via de i §5, stk. 2, nr. 1 nævnte kanaler senest 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.

Stk. 4.2: Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt stemmeflertal og ved håndsoprækning, undtaget hvis andet er foreskrevet i vedtægterne.
Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres af mindst et stemmeberettiget medlem.

Det er op til dirigenten at bestemme afstemningsproceduren, ligesom han/hun afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen med mindre disse strider mod vedtægterne.

Stk. 4.3: Blanke stemmer indgår ikke i optælling af stemmer, og kan derfor ikke vægte for eller imod. Undtaget dette er forslag til vedtægtsændringer, der skal have 2/3 stemmer for forslaget jf. § 10.

Stk. 5:    Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem, som betaler kontingent for det indeværende kalender år. Ikke medlemmer som stiller op skal på generalforsamlingen betale for det kommende kalenderår for at kunne opstille til bestyrelsen.

Man skal være medlem af foreningen for at kunne sidde i bestyrelsen.

 Stk. 5.1: Bestyrelsesposter vælges på skift for 2 kalenderår af gangen og suppleanter vælges hvert år. Formandsposten vælges i ulige år, næstformand og kassere vælges i lige år.
Er man indtrådt i en stilling utidig grundet aftrædelse er det denne periode der overtages.

Stk. 5.2: Minimum 2 bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Thy.

Stk. 5.3: En person, som ikke kan være til stede under generalforsamlingen, kan ansøge bestyrelsen om lov til at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant. For at stille op uden at være til stede skal man give et klart skriftligt mandat til bestyrelsen om at annoncere sit kandidatur.

Stk. 5.4: Hvis der ikke er en myndig jf. Værgemålslovens §1 stk.2. i bestyrelsen så skal generalforsamlingen udpege en myndig jf. Værgemålslovens §1 stk.2. som tegningsberettiget ift. banken.

Stk. 6:    Generalforsamlingen vælger en interne revisor, der ikke må være et medlem af bestyrelsen.

Stk. 7:    Efter hver afsluttet ordinær generalforsamling skal Thisted kommune modtage referat af den pågældende generalforsamling, samt kopi af regnskabet for den pågældende periode. Ydermere skal pengeinstituttet modtage den gamle kasseres hævekort, med mindre denne forsætter sin post, og en ny fuldmagt fra bestyrelsen til den nye kassere.
Ansvaret for at dette ordnes ligger hos den afgående kasserer inden udgangen af det indeværende år.

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et simpelt flertal i bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og skal ske via de i
§ 5 stk. 2.1. nævnte kanaler.Stk. 2.1. Indkaldelse skal indeholde punkter fra anmodningen på en udspecificeret dagsorden.

Stk. 3: Efter hver afsluttet ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelse vurdere ud fra
indholdet om dette skal sendes til Thisted Kommune mv. jf. §5 stk. 7

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen og drives i overensstemmelse med
vedtægterne, forenings formål og politikker, samt de på generalforsamlingen
besluttede tiltag.

Stk.1.1: Bestyrelsen består af følgende poster; formandsposten, med det øverste ansvar for
foreningens trivsel og kontakt til andre institutioner og foreninger, næstformanden, der
assisterer formanden, og kassereren, der er ansvarlig for foreningens regnskab, samt
opdatering af medlemsregisteret, varetager kontakt til andre institutioner og
foreninger, samt holder styr på foreningens materialer og lokaler. Derudover kan der
være op til 2 suppleanter. Andre ansvarsposter fordeles internt af bestyrelsen og kan
variere efter behov.

Stk. 1.2: Bestyrelse er forpligtiget til at holde medlemmerne informeret omkring beslutninger
der påvirker foreningen som helhed jf. de i §5 stk. 2.1 nævnte kanaler.

Stk. 1.3: Aftræder et medlem af bestyrelsen tiltræder den almindelige suppleant en
bestyrelsespost. Hvis formand går af tiltræder næstformand i dennes sted indtil næste
generalforsamling hvis denne opfylder kravene jf. §5, stk. 5, nr. 2 ellers skal der
afholdes ekstra ordinær generalforsamling Jf. § 6.
Aftræder kassereren skal der afholdes ekstra ordinær generalforsamling Jf. § 6. og den
aftrædende kasserer forpligtiger sig til et overdragelsesmøde mellem denne og den ny
tiltrædende kasserer, indenfor 4 uger, med mindre andet er aftalt med den siddende
bestyrelse.

Stk. 1.4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte og opløse
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Et udvalg er tilknyttet næstformanden som står for den interne kontakt, denne skal
være talerør mellem bestyrelsen og udvalget og denne skal også føre tilsyn med
udvalgets arbejde, dette tilsyn gælder både økonomisk og rådgivningsmæssigt.

Stk. 1.5: Bestyrelsen indkalder selv til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker med angivelse af
dagsorden, og foregår når bestyrelsen skønner det nødvendigt, dog mindst 1 møde pr.
kvartal, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.
Senest efter næst kommende bestyrelsesmøde godkendes referat, som umiddelbart
herefter offentliggøres på hjemmesiden.
Referatet kan være revideret i forhold til indhold.

Stk. 1.6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er repræsenteret.
Beslutninger kan tages uden at hele bestyrelsen behøver at være samlet. Hele
bestyrelsen skal dog være informeret om mødet og dens indhold forinden mødets
afholdelse.
Beslutninger kan tages uden, at bestyrelsen behøver at mødes fysisk, f.eks. via mail,
telefonmøder eller lignende, så længe kravet om simpelt flertal for beslutninger
overholdes. Hele bestyrelsen skal inviteres til disse ikke-fysiske møder.

Stk. 2: Bestyrelsens opgaver:
➢ At varetage foreningens interesser i henhold til foreningens formål.
➢ Den siddende bestyrelse har ansvaret for at indberette medlemsoplysninger for
deres periode til Thisted kommune inden udgangen af januar, det følgende år jf.
Folkeoplysningsloven
➢ Den siddende bestyrelse har ansvaret for at indhente børneattester på alle
personer der beskæftiges i foreningen og som i deres opgaver har direkte kontakt
med børn under 15 år jf. Loven om indhentelse af børneattester i forbindelse med
ansættelse af personale mv

Stk. 1: Foreningens regnskabsår følger kalenderåret jf. Folkeoplysningsloven.

Stk. 2: Foreningens indtægter kommer primært gennem kommunalt tilskud,
medlemskontingenter, arrangementer og fra evt. fonde og legater.

Stk. 3: Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for regnskabet.

Stk. 4: Foreningens regnskab føres af kassereren, der sammen med formanden til enhver tid
udviser foreningens drift og økonomiske stilling. Kassereren fører tillige foreningens
medlemsregister.

Stk. 4.1: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte interne revisorer, der til
enhver tid kan forlange samtlige bilag og dokumentationen for kasse-, bank-, og
girobeholdningen forevist.

Stk. 4.2: Den interne revisor skal fremlægge deres bemærkninger til årsregnskabet på den årlige
generalforsamling.

Stk. 4.3: Årsregnskabet udarbejdes af kassereren for dennes egen periode og revideres af den
på generalforsamlingen valgte interne revisor.

Stk. 5: Udgifter i forbindelse med foreningens arbejde, refunderes mod forevisning af bilag og
efter forudgående aftale med bestyrelsen.Stk.

5.1: Kassereren kan overdrage dele af foreningens økonomiske ressourcer til et eller flere
medlemmer midlertidig, eks. I forbindelse med indkøb til arrangementer eller nye
materialer, dette skal forud godkendes af et flertal i bestyrelsen.

Stk. 6: Arbejde udført for foreningen er ulønnet, dog kan materielle udgifter dækkes, der kan
søges dispensation herom, dette kræver at bestyrelsen enstemmigt er for

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, og i hans fravær en af
bestyrelsen udpeget stedfortræder, samt mindst et yderligere medlem af bestyrelsen.
Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den
samlede bestyrelse.

Stk. 2: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler foreningen.

Stk. 3: Bestyrelsen og foreningen er ikke, og kan ikke, holdes økonomisk ansvarlig for
medlemmernes handlinger. Det er det pågældende medlem, eller dennes personlige
ansvarsforsikring, der hæfter for/dækker eventuelle skader mm. Hvis dette ikke dækkes
af landsforeningens forsikringer

Stk. 1: Foreningens vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning efter afsluttet generalforsamling.

 Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på to på hinanden følgende
generalforsamlinger, med minimum 2 ugers mellemrum og senest på den
næstkommende generalforsamling, hvor det skal indgå som punkt.

Stk. 1.1: Ved en opløsning skal foreningens midler anvendes i forhold til foreningens formål eller
doneres til almennyttige formål. Det fastlægges nærmere af generalforsamlingen og
udføres af den på generalforsamlingen udpegede kurator.

Stk. 1: Skyggedalen er officielt stiftet den 26. december 2020 af Sean Sebastian Munk Nielsen, Frederik Majgaard Nielsen, Mette Slavensky, Rikke Nielsen og Tor Bjørn Torp.

Stk. 2: Vedtægterne er gældende fra den 26. december 2020.
Vedtægterne er ændret følgende datoer: –

For at downloade vedtægterne: