Politiker

Politikker

Det er så vidt muligt foreningens opgave at yde støtte til børn/unge.
Lederne i foreningen skal IKKE møde de unge med løftede pegefingre, men skal være parate til at lytte og tale med de unge om de ting, der rører sig i deres liv. Lederne er ikke udover straffeloven forpligtet af andet end deres egen moralske/etiske overbevisning til at hjælpe de unge.

I tilfælde af at en af at en person har behov for professionel hjælp af en eller anden art vil foreningen være behjælpelig med at skabe kontakten mellem den unge og den hjælpende instans – dog igen ikke på nogen måde der kommer i konflikt med loven eller formålsparagrafferne.
Er den unge under 18 år, vil der forsøges at tage kontakt til vedkommendes forældre eller værge.

Der bliver i foreningen fulgt den gældende lovgivning med hensyn til alkohol jf. Alkohol- og Tobaksforbudsloven.

I forbindelse med foreningens arrangementer, er det tilladt at nyde alkohol, hvis det tilbydes til det enkelte arrangement.

Det er IKKE tilladt at være beruset under udførelse af foreningens faste arrangementer.

Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til foreningens arrangementer uden specifik tilladelse fra Bestyrelsen.

Der gælder almindelig sund fornuft vedrørende alkohol, og således skal der tages hensyn i forhold til alkoholindtag, i forbindelse med arrangementer hvor unge under 18 år er tilstede.

Foreningens fester er lukkede arrangementer for foreningens medlemmer. 

Der kan, ikke sælges alkohol til personer under 18 år.

Unge mellem 16 -18 år må ikke indtage alkohol til foreningens arrangementer, med mindre de fremviser en skriftlig tilladelse fra forældre eller værge, såfremt man ønsker at nyde alkohol. 

På denne seddel skal evt. begrænsninger fremgå og være underskrevet af forældre/værge. På sedlen skal der ligeledes fremgå tydelige kontaktoplysninger til forældre/værge. 

Bartenderen har ret til at nægte udskænkning og medlemmerne opfordres til at udvise mådehold.

Medlemmer der tages i at være beruset til arrangementer hvor der ikke tydeligt fremgår at det er tilladt, vil blive bortvist fra foreningen og vil ikke få refunderet medlemskab eller andet betaling.

Bestyrelsen kan til en hver tid bede en person forlade arrangementet hvis denne opleves ikke at kunne udvise mådehold.

Medlemmerne opfordres til at holde øje med spiritus kørsel og bedes forsøge at forhindre dette. I tilfælde af spiritus kørsel rettes der henvendelse til myndighederne.

Omkring foreningens yngste deltagere, medlemmer med yngre børn gælder følgende regler.

Medlemmer som er forældre skal kunne medbringe deres børn uden de skal svare kontingent for dem indtil børnene fylder 7 år. De skal være under forældre opsyn, så de ikke er til gene for foreningens medlemmer.
Det er forældrenes ansvar, at medbringe legetøj eller anden aktivitet til deres børn, dog må disse ikke være til gene for andre medlemmer.
Mange af foreningens aktiviteter og materielt er ikke egnet til børn i denne alder, hvorfor forældre har erstatningsansvar for deres børn under deltagelse.

Medlemmer har fortrinsret til foreningens faciliteter mv.

Børn som deltager i arrangementer indtil de fylder 9 år, skal være under forældre opsyn. Hvis denne forældre kun er med som opsyn skal denne ikke svare kontingent.

Enkelte arrangementer i foreningen kan sætte deres egne aldersbegrænsninger, både strammere eller mildere.

Børneattester
Foreningen følger Thisted Kommunes anvisninger og er udarbejdet ud fra DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Landsforeningens generelle anvisninger for Børneattester, med henblik på at sikre, at foreningen overholder lovgivningen.
Reglerne kan findes på kommunes hjemmeside www.thisted.dk og på DUFs hjemmeside www.duf.dk.

Der skal indhentes børneattester på følgende grupper som er fyldt 16 år:
– Bestyrelsesmedlemmer inklusiv suppleanter.
– Medlemmer af udvalg, der i deres aktiviteter har direkte kontakt til børn under 15 år.
– Hjælpere til ovenstående udvalg. Hjælpere skal være medlemmer, der har fast tilknytning til udvalgets arbejde i over 3 måneder.
– Arrangører på arrangementer, hvor der er børn under 15 år.
– Medlemmer der har haft ansvarsfulde roller i en periode på over 3 måneder til arrangementer, hvor der er deltagere under 15 år.
Det gælder både spillere der selv har påtaget sig sådanne roller og spillere, der har fået dem af arrangørerne (NPC’er).

Da vi i foreningen selv organiserer mange aktiviteter, er det ikke muligt for bestyrelsen at kende alle medlemmer af de tre sidste grupper. Derfor beder vi alle der passer i en af disse kategorier om selv at kontakte bestyrelsen og alle medlemmer om at orientere folk der falder i disse kategorier om, at de skal kontakte bestyrelsen.
Arrangørerne til relevante arrangementer samt bestyrelsesmedlemmer udfører periodevis stikprøvekontrol.

Vi indhenter ikke på:
– Udvalg og hjælpere, der ikke har direkte kontakt med børn under 15 år.
– Deltagere til vores arrangementer, der ikke er medlemmer, uanset om de opfylder kriterierne for ansvarsfulde roller eller er hjælpere.

Der bliver i foreningen fulgt den gældende lovgivning med hensyn til euforiserende stoffer jf. Lov om euforiserende stoffer.

Narkotika og andre ulovlige euforiserende stoffer tolereres på ingen måde i forenings regi. 
Hverken i foreningens lokaler eller i forbindelse med foreningens arrangementer.

Bestyrelsen og i deres absence arrangørerne har beføjelse til at sanktionere medlemmer og/eller deltagere som bryder disse regler med sanktioner op til og med bortvisning fra foreningen, arrangementet og/eller politianmeldelse ved mistanke om eller hvis et medlem og/eller deltager tages i brug af narkotika eller andre ulovlige euforiserende stoffer.

Foreningen har følgende politik til fotografering og videooptagelser til foreningens arrangementer.

På lukkede områder (i lokaler mv.):
Fotografering kun med tilladelse fra arrangørerne.
Alle billeder der tages har foreningen ret til en kopi af, og må bruge i foreningsregi til hvad vi end ønsker.

På offentlige områder (i skoven mv.):
Foreningen kan ikke sætte krav til fotografering på offentlige områder, men vi vil opfordre til at henvende sig til arrangørerne så vi ved at det sker. Foreningen vil gerne have kopi og brugsret til disse.
Bemærk at portrætfoto kræver tilladelse fra den der tages billede af.

Vi henstiller: At der ikke tages billeder under aktivt spil, medmindre, der er indgået en klar aftale med arrangøren.

Ophavsret til billederne på foreningens hjemmeside og medier tilfalder som udgangspunkt fotografen undtagen billeder fra arrangementer, hvor foreningen eksplicit har ophavsretten.
Ønsker du at bruge et par enkelte billeder til privat brug er dette tilladt, såfremt der er tydelig kildeangivelse og fotografen krediteret.
Ønsker du at bruge mange billeder og/eller billeder til kommercielt/forenings/offentligt brug kontakt da bestyrelsen og/eller fotografen for tilladelse.

Bemærk:
– At offentlige medier som eks. Facebook og lignende har ret til at benytte alle billeder, der lægges på det enkelte medie. Billeder, der lægges her er altså ikke længere private heller ikke selvom de lægges i en privat mappe. Billederne kan derfor bruges frit af mediet steder, som ikke er hensigtsmæssige, hvilket er modstridende med foreningens billedpolitik.
– At der til arrangementer kan være deltagere, der hverken ønsker at blive taget billeder af eller at blive offentliggjort. I de fleste tilfælde er bestyrelsen samt arrangører bekendt med disse individer og det er derfor af stor vigtighed, at arrangører samt bestyrelse har viden omkring billeder der offentliggøres.
– Hvis man som privatperson ønsker et billede fjernet bedes man rette henvendelse til bestyrelsen.

Som medlem af Landsforeningen Bifrost er ens medlemmer dækket af vores arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring.
Bifrost er forsikret gennem Tryg og du kan downloade vores forsikringspolice for Erhvervsforsikning  og Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen dækker din forenings frivillige, som har betalt kontingent for det aktuelle år. Arbejdsskadeforsikring dækker ulykker, dine frivillige er involverede i, under din forenings arrangement. Det kan eksempelvis være en frivillig med briller, der får et sværd i hovedet, og skal have et par nye. Det gælder ikke skader på materiel, eksempelvis kamera eller latexvåben.

Arbejdsskadeforsikringen dækker:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Godtgørelse til efterladte

  Arbejdsskadeforsikring dækker IKKE:
 • Skade på materiel, f.eks. kamera

Det skal i foreningen ikke være et problem at deltage selvom man har en lidelse.
Derfor vil vi gerne tage hånd om disse, for at alle der skulle ønske at deltage har mulighed for det.

Dog skal det understreges at foreningen ikke tager ansvar for de pågældende personer/dyr.

Plejere og støttepersoner er derfor også meget velkomne til at være til stede eller selv at deltage i arrangementer uden ekstra betaling.

I forhold til støttehunde skal disse følge dansk lovgivning og være i snor, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen på forhånd og man skal have kontrol over og styr på sin hund under hele arrangementet.

Vi har ikke uddannede folk indenfor alle lidelses aspekter og derfor er det vigtigt at bestyrelsen eller arrangørerne kontaktes inden deltagelse, så der kan tages en snak omkring muligheder for deltagelse.
 

Vi forsøger som udgangspunkt at der til vores arrangementer er:

 • Sikre udførlige informationer før, under og efter afholdelse, samt at melde evt. ændringer ud hurtigst muligt.
 • Det er muligt at se lokationer før et arrangement, dette aftales med et bestyrelsesmedlem.
 • Et rum tilgængeligt hvor man kan trække sig, hvor der vil være støjreducerende høretelefoner tilgængelig (vi opfordre til selv at medbringe ørepropper)
 • Vi tager gerne imod ønsker til evt. mad og drikkevare der er tilgængelig på lokationen, men kan ikke garantere/sikre at det kan imødekommes. Hvis man har specifikke ønsker så henvender man sig til bestyrelsen.
 • Vi tillader altid stimtoys (også selvom de ikke er af autentisk udseende)

I tilfælde af at en af at en person har behov for professionel hjælp af en eller anden art vil foreningen være behjælpelig med at skabe kontakten mellem den unge og den hjælpende instans – dog igen ikke på nogen måde der kommer i konflikt med loven eller formålsparagrafferne eller uden at kontakte forældre/værger forinden.

I vores forening ser vi god trivsel som en forudsætning for at både foreningen og folkene kan udvikle sig i en god retning og det er vigtigt at alle medvirker til at vi sammen sikre tolerance og gensidige respekt. Vi ved at mennesker er meget forskellige i holdninger og ideer, men at vi alle skal acceptere hinanden uden at uoverensstemmelser fører til personlige angreb.

Formålet med at lave en mobbepolitik er at undgå mobning i vores foreningen ved at have en klar holdning om, at det er uacceptabelt og tolereres ikke i nogen art, samt have klare retningslinjer for, hvordan det håndteres, hvis det forekommer.

Der er tale om mobning, når en person føler sig mobbet, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, og hvis disse handlinger opfattes som sårende eller nedværdigende, og den krænkede ikke er i stand til at forsvare sig mod dem.

Målsætning:

Vores forening skal være et sted hvor, der er rart at være, fysisk og virtuelt (Facebook/Discord mv), hvor man omgås på en værdig måde og behandler hinanden med respekt, og alle kan føle sig accepterede og velkomne på trods at race, køn, social status og andet.

Retningslinjer

For at forebygge mobning og sikre en god trivsel generelt i foreningen vil vi løbende arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

 • I vores forening er trivsel et fælles ansvar, og derfor er alle i foreningen, både bestyrelse, medlemmer, deltagere og gæster, ansvarlige for at bidrage til at mobbepolitikken efterleves.
 • Introduktion af nye medlemmer, mestre, arrangører mm.
 • Sociale arrangementer. – Der afholdes årlige sociale arrangementer.

I tilfælde af, at der forekommer mobning i vores forening, er vores retningslinjer følgende:

 • Alle, bestyrelse såvel som medlemmer og deltagere, har et ansvar for og pligt til at gribe ind, hvis man overværer en situation, som kan karakteriseres som mobning. Man kan gribe ind i selve situationen, eller man kan rette henvendelse til arrangører eller bestyrelsen. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • Det enkelte medlem, deltager eller gæst som føler sig krænket og/eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen, eller til et bestyrelsesmedlem eller arrangør.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer eller arrangører, er forpligtiget til at tage ansvar for, at der i dialog med de involverede partnere findes en løsning på problemet, samt til at følge op på de involverede efter nogen tid.
 • Hvis mobning findes sted virtuelt, forbeholder siteadministratoren sig retten til at slette indlæg uden varsel. Og der vil på lige fod med fysiks mobning blive rettet henvendelse til bestyrelsen, som er forpligtigede til at tage ansvar.
 • I tilfælde af grove personangreb har arrangørerne ret til at bortvise personer fra arrangementer i en periode eller resten af sæsonen. Hvis et medlem/en deltager eller en arrangør føler grundlaget er for det kan de henvende sig til bestyrelsen med en klage og bestyrelsen vil derefter forsøge at rede sagen ud*.

*Da mobning er svær at definere er det i den enkelte situation den tilstedeværende arrangør/bestyrelsesmedlem der foretager et valg ud fra sin personlige overbevisning.

Det er i foreningen vigtigt at der er stor sikkerhed til vores arrangementer og derfor opfordre og tilbyder foreningen gratis førstehjælpskursus til alle vores arrangører.

Foreningen er medlem af Falck og har altid en Falck kasse med til faste arrangementer.

Der er i foreningens lokaler rygeforbud, men foreningen tager ikke ansvar for at folk ryger udenfor lokalerne på de dertil indrettede områder.

Til faste forenings arrangementer er det kun tilladt at ryge på de dertil anviste områder.

Skyggedalen er en ungdomsforening. Men det er også et socialt netværk, hvor man tilbringer meget tid sammen på en uformel facon. Her kan du læse lidt om den måde, vi omgås hinanden i foreningen. Samværspolitikken er gældende til alle foreningens arrangementer og ture.

 1. Der er altid nogen at gå til, hvis du har brug for at tale
  Har du oplevet noget ubehageligt, eller har du brug for at tale med nogen, er der en bred skare af mennesker, du har mulighed for at gå til. Du kan kontakte alle fra bestyrelsen samt arrangørerne.
  Alle fra bestyrelsen har selvpålagt tavshedspligt.
 2. Vi er åbne for kønsneutralitet
  Til vores arrangementer vil der som udgangspunkt være kønsneutrale toiletter og badefaciliteter, dog ikke fælles da de fælles faciliteter vil være kønsopdelte.
  Til overnattende arrangementer er der ikke nogen opdeling og folk bestemmer selv hvor de vil sove og ved siden af hvem. Der vil være flere soverum til de fleste arrangementer eller mulighed for at sove efter egen præference.
 3. Der tages højde for særlige madvaner
  Har du allergier, spiser du kun halal eller er du vegetar eller veganer.
  Til de arrangementer hvor der er fællesspisning skal du blot orientere arrangørerne om dette ved tilmelding til det pågældende arrangement. 
 4. Der drikkes alkohol
  Der serveres alkohol til nogle af foreningens arrangementer, men der findes altid alkoholfrie alternativer. Se vores alkoholpolitik for mere info.

Sociale spilleregler
Vi behandler hinanden med respekt. Vi accepterer vores forskelligheder, og hinandens grænser. Yderligere kan der være ekstra sociale spilleregler, som gælder til forskellige arrangementer, disse vil blive beskrevet på arrangementets hjemmeside.

I vores forening anser vi sikkerhedspolitikken som en vigtig forudsætning for at både foreningen og medlemmerne kan deltage i foreningens arrangementer forsvarligt.

Vores forening skal være et sted hvor, der er sikkert at være, hvor man omgås hinanden på en sikker og forsvarlig måde og behandler såvel hinanden og lokaler/lokationer med respekt.

Retningslinjer

 • Lokalerne skal være ryddet og der må ikke efterlades noget. Det betyder, at alt lægges på plads efter brug.
 • Der skal fejes efter brug. Koste, m.m stilles på plads efter brug.
 • Alt affald m.m.lægges i skraldespanden inden du forlader stedet.
 • Løb eller råb ikke i lokalerne.
 • Værn om naturen, pas på den som var det din egen baghave og følg spejdercentrets regler.
 • Overhold aftaler med arrangørerne.
 • Som gæst er det vigtigt at du viser hensyn ved ikke at larme og forstyrre.
 • Pas på hinanden og hjælp hvor du har mulighed for det.

Ved ulykker:

Er du barn, og ved du ikke hvad du skal gøre, skal du råbe højt efter hjælp og finde en voksen hurtigst mulig!

Førstehjælpens grundprincipper

Førstehjælpens 4 hovedpunkter er:

 • Skab sikkerhed
 • Vurdér personen
 • Tilkald hjælp
 • Giv førstehjælp

Skab sikkerhed

 • Stands ulykken

Inden man begynder den egentlige førstehjælp, skal ulykken standses – sørg for, at hesten ikke længere er til fare for den tilskadekomne. Kan man ikke umiddelbart standse ulykken, må man få den tilskadekomne væk fra faren, det vil sige, at det kan blive nødvendigt at flytte vedkomne.

 • Egen sikkerhed

Det er helt afgørende, at hjælperen/vidnet ikke selv bliver et nyt offer – vær sikker på, at du selv og andre ikke kan komme til skade.

Vurdér den tilskadekommende

Når man er ved den tilskadekomne, vil man hurtigt ved råb og berøring kunne afgøre om personen er ved bevidsthed eller bevidstløs.

Det grundlæggende princip man anvender i al førstehjælp til syge/tilskadekomne er:

 • A – Airway (frie luftveje)
 • B – Breathing (vejrtrækning)
 • C – Circulation (kredsløbet og hjertet)

Det er afgørende, at man undersøger og behandler i den nævnte rækkefølge, da frie luftveje er en forudsætning for at man kan trække vejret eller få luft i lungerne, og vejrtrækning er igen en forudsætning for blodcirkulation.

Ganske ofte vil simple manøvrer til at skabe frie luftveje medføre, at personen selv begynder at trække vejret. Det kunne for eksempel være ved synlige fremmedlegemer i munden, hvor disse fjernes med fingrene eller ved bevidstløshed, hvor hovedet bøjes let bagover og hagen skubbes frem.

Bevidstløse personer vil ikke selv kunne opretholde ”frie luftveje”, da tungen falder tilbage mod ganen og forhindrer vejrtrækningen. Kæbeløft og bagoverbøjning af hovedet vil i denne situation på få sekunder være livreddende, men er samtidigt forudsætningen for at man selv vil kunne blæse luft i lungerne på den tilskadekomne, hvis vedkomne ikke selv trækker vejret.

Livreddende førstehjælp:

 • Giv kunstigt åndedræt med 2 pust gennem mund eller næse
 • Hjertemassage gives med 30 tryk midt på brystkassen lige under brysterne

Ved mistanke om slag mod hovedet eller ryggen skal man dog nøjes med at løfte hagen frem og ikke bøje hovedet tilbage for at undgå at komme til at beskadige rygmarven ved brud på hals-hvirvlerne.

Cirkulationen undersøges hurtigt ved at se efter tegn på liv, der kan være normal vejrtrækning, hoste og bevægelser.

Tilkald hjælp

 • Råb eller ring efter hjælp
 • Ring 112 og fortæl:
 • hvad der er sket
 • hvor det er sket
 • hvor mange der er kommet til skade.

Alarmcentralen kan hjælpe med råd i den konkrete situation. Ved hjertestop vil alarmcentralen f.eks. ofte kunne vejlede med genoplivning og anvise nærmeste hjertestarter (AED). Alarmcentralen er bemandet med sundheds-fagligt personale.

Giv almindelig førstehjælp

Er ABC sikret og har personen ikke hjertestop eller vejrtræknings-stop, kan man gå videre med almindelig førstehjælp. Det er nødvendigt til stadighed at observere den tilskadekomne tæt, da tilstanden hurtigt kan ændre sig. Bliver man nødt til at forlade en tilskadekommen lejres vedkommende i stabilt sideleje for at bevare frie luftveje og forhindre kvælning af for eksempel opkast og vedkomne beskyttes mod afkøling med tæpper, overtøj eller lignende.

 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.
 • Førstehjælpsudstyr findes i rytterstuen
 • Giv hjælperne plads
 • Spørg om du kan hjælp
 • Underet pårørende
 • Underret bestyrelsen

Du kan læse om vores behandling og opbevaring af personoplysninger her.

Disclaimer

Skyggedalen, arrangørerne eller spillederne kan ikke drages til ansvar for hverken fysisk eller psykisk skade, som man må påføre sig selv eller andre gennem deltagelse til vores arrangementer.

 Dette gælder også skader på materielle genstande, samt hvis man taber eller på anden måde mister personlige ejendele.

Ved at være medlem af Skyggedalen acceptere du disse betingelser.  

Det skal i den forbindelse nævnes at foreningen gør sit absolut bedste for at undgå alle former for skader, overlast og for at finde bortkommende ting, men vi kan ikke være alle stedet og tage højde for alting.